2012 m. birželio 26 d., antradienis

Tautų apsisprendimo teisė

Iš vasario 16 d. 1918 m. Vilniuje pasirašyto dokumento:

"Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis."

Pripažintoji tautų apsisprendimo teisė labai aktuali lietuvių tautai. O jei jau ji pripažinta teisė, tai įdomu ir kas tą teisę sugalvojo bei pripažino. Pasižvalgiau po lietuvišką internetą - su gilesne istorijos analize kaip visuomet nyku. Arba visai į pievas, arba tyluma.

Pirmas vertas dėmesio užkliuvęs darbas - Mykolo Riomerio Universiteto studentės magistrinis. Įžangai pasinaudosiu kai kuriais darbe pateiktais teiginiais.

"Iki pat I Pasaulinio karo pabaigos laisvo tautų apsisprendimo principą galime vertinti tik kaip filosofinę kategoriją.

Laisvo tautų apsisprendimo principas tarptautinės bendruomenės pripažinimo sulaukė po I Pasaulinio karo. Didžiausi nuopelnai iškeliant šį principą į tarptautinę areną priskiriami JAV prezidentui Woodrow Wilson.

Teisės prof. Valerie Epps tvirtina, kad W. Wilson buvo pirmasis XX a. panaudojęs terminą „tautų apsisprendimas“. Su šiuo teiginiu būtų galima sutikti tik su tam tikra išlyga. A. Cassese teigia, kad laisvo tautų apsisprendimo principą „1917 m. pirmą kartą tarptautiniu lygiu paskelbė Rusija“. Iš tiesų, V. I. Lenin pritarė šiam principui..."

Iš tiesų, 1917 m. spalio 26 d. pirmas bolševikų priimtas dekretas paėmus valdžią buvo V. I. Lenino parašytas "Dekretas dėl taikos", kuris kvietė tautas taikos be aneksijų ir kontribucijų. Ten įvardijama ir kas yra aneksija, o iš to išplaukia pritarimas tautų apsisprendimo teisei.

Tačiau terminas „tautų apsisprendimas“ nebuvo pavartotas nei prezidento Woodrow Wilson „Keturiolikos punktų“ kalboje Jungtinių Valstijų Kongrese 1918 m. sausio 8 d., nei po mėnesio vasario 11d. Šis terminas nebuvo pavartotas ir Lenino dekrete dėl taikos.

Taigi, kyla klausimas iš kur čia ta sumaištis?

Gal buvo vienas ir tas pats asmuo kuris įkvėpė tiek W. Wilson, tiek ir V. I. Leniną iškelti šį klausimą savo taikos programose?

Be to, kodėl Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. vartoja šį tarptautinėj arenoj "negirdėtą" terminą?

Čia į scena žengia Levas Trockis, tikrasis vardas Leiba Davidovičius Bronšteinas.

Tai jo sugalvoti ir pasauliui paskelbti taikos principai. Parašyti ir paskelbti tik prasidėjus I Pasauliniam karui.

Šis primirštas, o Lietuvoj atrodo ir užmirštas, pamfletas pavadinimu "Karas ir Internacionalas" buvo parašytas Ciuriche 1914 m. rugpjūčio - spalio mėnesiais. Į Ciurichą Trockis atvyko paskubomis iš Vienos, iš kurios išvyko rugpjūčio 3-iosios vakare, dienos kada Vokietija paskelbė karą prieš Prancūziją.

Pamfletas atspausdintas Paryžiuje ir platintas Rusijoje 1914 m. lapkričio mėnesį. Netrukus pasirodė ir vokiškas leidimas "Der Krieg und die Internationale", kuris Vokietijoje uždirbo Trockiui laisvės atėmimo bausmę in absentia.

Amerikoje leidimas anglų kalba buvo paskelbtas 1918 m. pradžioje pavadinimu "Bolševikai ir Pasaulinė taika" Boni & Liveright,, New York, 1918 (Su Lincoln Steffens įvadu, pasirašytu 1918 m. sausio 4 d.).

Prezidentas Wilson, kaip pats prisipažino leidėjui, skaitė šią knygą ir panaudojo Trockio teiginius savo taikos programoje. Trockis tai sužinojo iš paties Charles Boni kuomet 1931 metais leidėjas aplankė jį tremtyje Turkijai priklausančiose Princų salose.

O apie Trockio įtaką Leninui ir bendrai Rusijos Spalio bolševikinei revoliucijai kaip ir nėra reikalo aiškinti.

Taigi, pabaigai žymieji Trockio teiginiai pakeitę pasaulio ir Lietuvos istoriją. Anglų ir vokiečių kalbomis pateikiu originalų tekstą, lietuviškai išverčiau pats, o rusiško originalaus teksto dar teks paieškoti.

Jokių kontribucijų.
Kiekvienos tautos apsisprendimo teisė.
Jungtinės Europos Valstijos - be monarchijų, be nuolatinės armijos, be vadovaujančių feodalinių kastų, be slaptosios diplomatijos.

NO REPARATIONS.
THE RIGHT TO EVERY NATION TO SELF-DETERMINATION.
THE UNITED STATES OF EUROPE—WITHOUT MONARCHIES, WITHOUT STANDING ARMIES, WITHOUT RULING FEUDAL CASTS, WITHOUT SECRET DIPLOMACY.

Keine Kontributionen!
Das Recht jeder Nation auf Selbstbestimmung!
Die vereinigten Staaten Europas — ohne Monarchien,
ohne Ständige heere, ohne regierende
feudalkasten, ohne Geheimdiplomatien!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą